НОВИНИ

21 март 2012 г.
СБУ обръща внимание и на извънучилищните педагогически учреждения

29 април 2011 г.
1. Да започне обсъждане на Концепцията по СО на СБУ, което да приключи до месец юни като становищa и мнения се изпращат до МОМН и СБУ.
2. Във връзка с актуализация на средствата по ЕРС, с оглед повишаване цените на електроенергията и горивата, да се предприемат действия в учебните заведения от председателите на СО и с искане до директорите да се изпращат писма до МОМН и СБУ, в които да настояват за актуализация на ЕРС през второто шестмесечие на 2011г.

25 февруари 2011 г.

Ползването на натрупания платен годишен отпуск

С Решение № 878 от 16 декември 2010 г. За разместване на почивните дни през 2011 година на Министерски съвет се обявиха:
- 4 март (петък) за почивен ден, а 19 март (събота) за работен;
- 23 май (понеделник) за почивен ден, а 28 май (събота) за работен;
- 5 септември (понеделник) за почивен ден, а 3 септември (събота) за работен;
- 23 септември (петък) за почивен ден, а 17 септември (събота) за работен ден.
През 2011г. Великден е определен в дните:
- 22 април – Велики петък, 23 април – Велика събота , 24 април (неделя) и 25 април (понеделник) – Великден.

18 май 2010 г.

Ползването на натрупания платен годишен отпуск

          В системата на образованието се предвижда пълното изразходване на натрупания до настоящия момент платен годишен отпуск, да продължи до края на учебната 2011-2012 година.
Припомняме и възможността, предвидена в чл. 176, ал 2 и 3 от Кодекса на труда.

ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности не се отнася за учебните звена в системата на МОМН

          Постановение № 67 от 14 април 2010г. не променя утвърдените годишни средства за работна заплата с вътрешните правила за работна заплата на съответното общинско или държавно училище, детска градина и обслужващо звено, както и условията и реда за определяне на размера на средствата за основните работни заплати и допълнителните трудови възнаграждения. Съгласно § 60, ал. 7 на Закона за държавния бюджет за 2010г. чл. 1, чл. 2 и чл. 3 на Постановление № 67 от 14 април 2010г., не се прилага по отношение на единни разходни стандарти в системата на средното образование.

20 ноември 2009г.

От 1 октомври т.г. стартира модулът "Кариерно развитие"

Което излезе в бр.87 на Държавен вестник - ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 26 октомври 2009 г.

Той обхваща учителите в детските градини и учителите и възпитателите в училищата и обслужващите звена, по чл.33а, ал. 1, т.2 от ЗНП в системата на народната просвета.

Общият брой на старшите и главните учители е 65 576, в това число:

- старши учители - 59 488;

- главни учители - 6 088.

Длъжността старши учител се заема от всички учители (професионален бакалавър, балакавър и магистър) с професионален опит - десет и над десет години стаж.

Средствата по модула "Кариерно развитие" се предоставят за заплащане на допълнително трудово възнаграждение за длъжностите, както следва:

- за старши учител - 50 лв. месечно, в това число и осигурителни плащания

- за главен учител - 100 лв. месечно, в това число и осигурителни плащания.

Получените средстава за допълнителното трудово възнаграждение по този модул се изплащат ежемесечно от 01.10.-31.12.2009г., заедно с месечната заплата.

От 01.01.2010г. модулът "Кариерно развитие" продължава с новия закон за Държавния бюджет на Република България за 2010г.

20 октомври 2009г.

Право на ранно пенсиониране на учителите и обезщетение по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда

Съгласно §5, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване „До 31 Декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал.1 и 2 /за 2008 г.тя е 59 г. и 6 м. за жените, а считано от 2009 г. – 60 години/.

Прекратяването на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ не е пречка за пенсиониране по реда на §5, ал. 1 и 2 оп ПЗР на КСО и получаване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ в размер на 6 брутни заплати.

За да се възползвате от възможностите за ранно пенсиониране е необходимо да отговаряте на горепосочените условия / § 5, ал. 1 и 2 ПЗР на КСО/ и да работите като учител. Следователно, ще можете да се пенсионирате по реда § 5, ал. 1 и 2 ПЗР на КСО като започнете работа като учител и поискате да бъдете пенсионирана при условията на Учителския пенсионен фонд.

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодеска на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същитя работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Право на посоченото парично обезщетение /за срок от 6 месеца/ се поражда за работника или служителя при наличието на три задължително и едновременно същуствуващи предпоставки:

1. Да е налице прекратяване на трудовото правоотношение. В случая няма значение основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, както и начина за прекратяване с или без предизвестие. Няма значение и по чия инициатива е прекратен трудовият договор – от работодателя или от работника или служителя. Прекратяване на правоотношението може да бъде на основание:

- Чл. 325 КТ /общи основания за прекратяване на трудовия договор/;

- Чл. 328, ал. 1, т. 1 /при закриване на предприятието/;

- Чл. 328, ал. 1, т. 2 / при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата/;

- Чл. 328, ал. 1, т.3 /при намаляване на обема на работа/;

- Чл. 328, ал. 1, т. 10 /при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст/;

- Чл. 328, ал. 1, т. 10 и във връзка с § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социалното осигуряване /пенсиониране по условията на Учителския пенсионен фонд/ и т.н.

2. Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно разпоредбите на Кодекса за социалното осигуряване;

3. Работникът или служителят да е работил при един и същ работодател през последните 10 години от трудовия си стаж.На 5 юли 2009г.

ПЕТА НАЦИОНАЛНА СПАРТАКИАДА НА СБУ - КЛАСИРАНЕ

Комплексно класиране

I място - Варна
II място - Пловдив
III място - Полша и Русе

Отборно класиране

Стрийтбол жени - I място
Плажен волейбол жени - II място
Плажен волейбол мъже - V място
Шахмат мъже - III място
Шахмат жени - II място
Тенис на маса мъже - II място
Минифутбол мъже - II мястоНа 27 май 2009г.
се състоя Отраслов съвет за тристранно сътрудничество с участието на всички социални партньори и доц.д-р Даниел Вълчев, министър на образованието и науката при следния дневен ред:
1. Разглеждане и приемане на Модул „Кариерно развитие на учителите”
2. Проблеми, свързани с бюджета на средното образование за 2009г.
По т.1
Ръководството на Синдиката на българските учители настоя на срещата да бъде стартиран Модул „Кариерно развитие на учителите” поетапно, както следва:
- от 01.07.2009г. – старши учител
- от 01.10.2009г. – главен учител
Разочарованието на Ръководството на Синдиката на българските учители дойде от това, че работодателските организации се опитаха да създадат проблем при определянето на правилата за старши учители, което създаде напрежение в дискусията.
По т.2
Министерството на образованието и науката докладва, че над 47,9 % от учебните заведения са раздали допълнително трудово възнаграждение в навечерието на 24 май. Очаква се около 25 – 30% от учебните заведения, които имат възможност спокойно да боравят с делегираните бюджети, да дадат увеличение на работните заплати на персонала от 01.07.2009г. Голяма част от учебните заведения са направили това увеличение от 01.03.2009г.
Благодарение на позицията на Синдиката на българските учители и социалните партньори бе преустановено искането на Министерството на финансите за допълнителното намаляване на бюджета с още 15 %.
На базата на проведено съвещание на 22.05.2009г. социалните партньори се обединиха около това да се изпрати писмо с искане за ползване и на задържаните 10 % от средствата на системата за средното образование, съгласно чл. 17 от ЗДБРБ за 2009г.

13 януари Уважаеми колеги,
В най-скоро време ще стартира програмата за обучение на безработни учители. Обучението е само по чуждо езиково обучение – английски език и информационни технологии. Регионалните координатори на СБУ по програмата имат следните ангажименти:
1. Бюрата по труда броя на безработните учители да звънят в централата на СБУ – Пловдив тел: 032 / 624766
2. Да посочат колко от записаните в бюрата по труда са членове на СБУ.
Актуализираната бройка ни е необходима за последното заседание на надзорния съвет в Министерството на труда и социалната политика.
В най – скоро време ще ви уведомим най-подробно и за другите ваши задължения, които са:
• Да извършите подбор от безработни учители и да сформирате групи по чуждо езиково обучение и информационни технологии. Групите не трябва да бъдат по-малко от 12 души и повече от 15. За по-добър обхват е най - добре групите да са от по 15 души.
• Да осигурите учители по английски език, които преподават във вашата община по програмата на учебниците на ВВС, както и учители по информационни технологии. Програмата за обучението по английски език ще бъде в размер на 240 часа, т.е. перфектно усвояване на 1 и 2 ниво. А групите по информационни технологии ще усвоят материала в рамките на 100 часа.

С уважение, Янка Такева
Председател на СБУ

20 декември: на 28-ия Синдикален съвет на Синдиката на българските учители
РЕШИ:
          1. стабилност и сигурност на работното място на заетите в детските градини, училищата и обслужващите звена;
          2. повишаване работните заплати на заетите в средното образование и на социалния статутс на педагогическите кадри, като за целта се внесат предложения за изменения на Наредба № 2 за работните заплати, Наредба № 3 за нормите на преподавателската заетост, Наредба № 7 за броя на децата и учениците в групите и паралелките; Наредба № 6 за интегриране на децата със специфични образователни потребности, Програма за диференцираното заплащане;
          3. осигуряване на безопасни условия за труд и учение в учебните заведения като важно условие за провеждане на качествен учебно - възпитателен процес;
          4. усъвършенстване квалификацията на педагогическите кадри;
          5. организационно укрепване на Синдиката на българските учители и информационно осигуряване на синдикалните членове;
          6. усъвършенстване на колективното трудово договаряне и вътрешните правила за работната заплата на равнище учебно заведение в условията на децентрализация на управлението и финансирането на средното образование;
          7. в условия на икономическа криза да се разработи Антикризисна програма по структорите на СБУ - на национално и общинско равнище, и от синдикалните организации в учебните заведения (училища, детски градини, обсложващи звена);
          8. да се разработи и внесе на отразлов съвет предложение - в ЗНП и ППЗНП да се включи текст, според който за безпричинно отсъствие от уюилище на децата родителите им да се санционират с парични глоби, които в условията на делегирани бюджети да се внасят в сметките на учебните заведения, като неделима част от техния бюджет

25 Ноември: До 2020 г. е удължен срокът на действие на учителския пенсионен фонд (учителско дело бр.35 - 24.11.2008г.)

КТД за системата на народната просвета подписан на 30.06.2008г. са договорени за учителите 56 работни дни, а за помощния персонал 28 работни дни платен годишен отпуск. В КТД в Община Пловдив в чл. 13 платения годишен отпуск е 57 работни дни за учителите и 29 работни дни за помощния персонал.

Право на този удължен платен годишен отпуск имат синдикалните членове на представителните Синдикати, страни по двата колективни трудови договорa, а не синдикалните членове могат да ползват тези отпуски, ако се присъединят към КТД на ниво училище, детска градина и обслужващи звена.

Всички други тълкования представляват нарушение на закона!


                     

Синдиката на бъларските учители настоява за своевременни мерки

С официално писмо председателят на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева запозна ръководителите на закодателната и изпълнителната власти.

Писмото с изх. № 196/17.03.2008 г. е изпратено до: Президента на Република България г-н Георги Първанов, председателя на Народното събрание на Република България г-н Георги Пирински, председателя на Комисията по образование и наука в 40-то Народно събрание г-н Лютви Местан, министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев, министъра на образованието и науката доц. Даниел Вълчев, министъра на финансите г-н Пламен Орешарски, изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Гинка Чавдарова...


цялото писмо можете да прочетете в в. "Учителско дело" брой 11 от 24 март 2008 г.
                     

Сайтове, в които можете да намерите полезна информация:
Сайт на ДАМС http://www.youthdep.bg/progs/pmd.html
Министерство на образованието и науката http://www.minedu.government.bg
Национална агенция поприходите http://nap.bg/